Hallituksen perustelut sääntömuutosehdotukselle:

 1. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen kannalta yksi vuosikokous on liian vähän. Toivomme, että säännöissä ohjataan mielekkääseen suunnittelujänteeseen.
 2. Säännöt määräävät hallitukselle pakolliset varajäsenet. Heikosti sitoutuneet satelliittijäsenet heikentävät koko hallituksen toimintakykyä ja tasapuolista vastuunjakoa. Sääntöjen tulisi mahdollistaa hallitus, joissa kaikilla jäsenillä on yhtä suuri vastuu.
 3. Koska kaikkien osuuskunnan jäsenien yhteystietoja ei ole mahdollista saada selville, tulee sääntöjen yksiselitteisesti oikeuttaa kokouskutsujen lähettämättömyys niille, joiden osoitteita ei ole selvillä. Toivomme, että kokousten laillisuuta ei kyseenalastettaisi sillä argumentilla, että vuosikymmeniä sitten jäseniksi liittyneiden yhteystietoja ei olla kyetty selvittämään.
 4. Jäsenyyden saamisen mahdollisuuden rajaaminen kansalaisiin jätetään pois.
 5. Osuuden suuruutta kuvaava rahayksikkö on muutettu vuonna 2002 käyttöön otetuksi euroksi.
 6. Useat sanamuodot on korjattu vastaamaan vuonna 2001 voimaan tullutta uutta osuuskuntalakia. Mm §5, §10 ja §14. Uusi osuuskuntalaki ei tunne §14:n vapaaehtoista purkamista, vaan purkaminen tapahtuu vapaaehtoisen selvitystilaan asettamisen kautta.
 7. Hallitus haluaa kohdistaa osuuskunnan kokouksen huomion myös säännöissä mainittuun osuuskunnan tarkoitukseen. Miten paljon nykyinen toiminta vastaa kuvausta? Olisiko tarpeen perustaa toimikunta osuuskunnan tarkoituksen pohtimiseen?

Säännöt ja niiden korjaukset

Voimassa olevista säännöistä poisjätettäväksi ehdotetut kohdat on yliviivattu ja uudet kohdat kirjoitettu vihreällä. Lisätietoja antaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tea Tönnov, puh. 044 5269073.

1. Osuuskunnan toiminimi

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Turun Kirjakahvila – Andelslag Åbo Bokcafé ja kotipaikka Turun kaupunki.

2. Osuuskunnan tarkoitus

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon, kulttuurityön ja harrastuksen tukemiseksi kirjallisen, kuvallisen ja audiaalisen informaation saavutettavuuden edistäminen myymällä, välittämällä ja kustantamalla painotuotteita sekä kuva- ja äänitallenteita jäsentensä käytettäväksi, sekä ylläpitämällä mahdollisuuksien mukaan myös kahvilaa ja lukusalia.

3. Osuuskunnan jäsenyys

Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin osuuskunnan jäsenet.
Osuuskunnan jäsenluku on rajoittamaton. Osuuskunnan jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää osuuskunnan hallitus.

4. Osuusmaksun suorittaminen

Maksu osuudelta on sata (100) markkaa seitsemäntoista euroa (17 €). Maksu on suoritettava rahassa osuuskuntaan liityttäessä. Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

5. Osuuskunnan vararahasto

Osuuskunnan toiminnan varmistamiseksi muodostetaan sille vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä kymmenen prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä, kunnes rahasto on vähintään kolme kertaa osuuspääoman suuruinen.

Osuuskunnan toiminnan varmistamiseksi muodostetaan sille vararahasto, joka kartutetaan niin suureksi, että se vastaa vähintään osuuspääoman kolminkertaista määrää.

Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunnes se on kasvanut täyteen määräänsä, ainakin 1/10, siirtomäärän on kuitenkin oltava vähintään 1/1000 vuosivaihdosta.

Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, joko osuuskunnan omiin tarpeisiin tai jakamalla siitä jäsenille.

Jäsenille jaettava ylijäämä jaetaan jäsenten kesken kunkin jäsenen käyttämien osuuskunnan palvelusten suhteessa eli ostojen ja myyntien markkamääräisessä suhteessa.

6. Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se on lain mukaan muutoin pidettävä.

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa tilikauden aikana. Ensimmäinen kokous tulee pitää neljän kuukauden sisällä tilikauden alusta.

Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan osuuskunnan hallitsemissa tiloissa. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan saattaa jäsenistölle tiedoksi lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella viestillä tai osuuskunnan tiloissa nähtävillä olevalla ilmoituksella.

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittuja asioita.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

7. Kokouksen päätökset

Osuuskunnan kokouksessa on kullakin henkilöjäsenellä sekä yhteisöjäsenen valtuutetulla edustajalla osuuksien määrästä riippumatta vain yksi ääni.

Jäsenellä on kokouksessa yksi ääni kaikissa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Kokouksen päätökseksi katsotaan, ellei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja varmennettava.

5. Osuuskunnan varsinaiset kokoukset

Osuuskunnalla on kaksi varsinaista kokousta tilikauden aikana.

Ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,

 • esitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta,
 • päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 • päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
 • päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille edellisen tilikauden osalta.

Toisessa varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,

 • esiteltävä tulevalle tilikaudelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • päätettävä hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä,
 • valittava hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
 • valittava hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
 • ja, mikäli toiminnan luonne ja laajuus edellyttää, valittava osuuskunnalle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen,
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat äänten laskijoina,
esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot,
päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta,
hyväksytään toimintasuunnitelma sekä päätetään ylijäämän käyttämisestä,
päätetään valittavan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitetaan näiden vaalit,
valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä,
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viidestä viiteentoista (5-15) neljästä kahteentoista (4-12) osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittua henkilöä, sekä kolmesta kymmeneen (3-10) nollasta neljään (0-4) varajäsentä, joiden edustus hallituksen yhden tai useamman varsinaisen jäsenen ollessa estyneinä määräytyy varajäsenten varsinaisessa kokouksessa tapahtuneen valintajärjestyksen mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

10. Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, jollei säännöissä vaadita suurempaa määrää. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee, jollei sääntöjen mukaan vaadita määräenemmistöä, se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet varsinaisten jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista kaikille jäsenille sekä tarpeelliselle määrälle varajäseniä ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja yksi jäsen allekirjoituksellaan varmentavat. Pöytäkirjat on pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen kutsusta.

11. Osuuskunnan nimenkirjoitusoikeudet

Hallitus antaa tarvittavat nimenkirjoitusoikeudet.

12. Osuuskunnan tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on yksi kalenterivuosi.

13. Osuuskunnan jäsenen eroaminen

Jäsenen eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä osuuskunnan hallitukselle. Jos kuitenkin jäseneksi liittymisestä on kulunut vähemmän kuin kolme (3) vuotta on hallituksella mahdollisuus evätä jäsenen eroaminen, mikäli hallitus katsoo eroamisen rasittavan kohtuuttomasti osuuskunnan taloutta.

14. Osuuskunnan vapaaehtoinen selvitystilaan asettaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista äänistä.

15. Osuuskuntalain noudattaminen

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.