1. Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Turun Kirjakahvila – Andelslag Åbo Bokcafé ja kotipaikka Turun kaupunki

 2. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon, kulttuurityön ja harrastuksen tukemiseksi kirjallisen, kuvallisen ja audiaalisen informaation saavutettavuuden edistäminen myymällä, välittämällä ja kustantamalla painotuotteita sekä kuva- ja äänitallenteita jäsentensä käytettäväksi, sekä ylläpitämällä mahdollisuuksien mukaan myös kahvilaa ja lukusalia.

  Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin osuuskunnan jäsenet.

 3. Osuuskunnan jäsenluku on rajoittamaton. Osuuskunnan jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää osuuskunnan hallitus.

 4. Maksu osuudelta on sata (100) markkaa. Maksu on suoritettava rahassa osuuskuntaan liityttäessä.

 5. Osuuskunnan toiminnan varmistamiseksi muodostetaan sille vararahasto, joka kartutetaan niin suureksi, että se vastaa vähintään osuuspääoman kolminkertaista määrää.

  Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunnes se on kasvanut täyteen määräänsä, ainakin 1/10, siirtomäärän on kuitenkin oltava vähintään 1/1000 vuosivaihdosta.

  Muu osa ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, joko osuuskunnan omiin tarpeisiin tai jakamalla siitä jäsenille.

  Jäsenille jaettava ylijäämä jaetaan jäsenten kesken kunkin jäsenen käyttämien osuuskunnan palvelusten suhteessa eli ostojen ja myyntien markkamääräisessä suhteessa.

 6. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.

  Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se on lain mukaan muutoin pidettävä.

  Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan osuuskunnan hallitsemissa tiloissa. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta osuuskunnan tiloissa esillä olevalla ilmoituksella sekä ilmoituksella jossain jäsenistön keskuuteen leviävässä lehdessä.

 7. Osuuskunnan kokouksessa on kullakin henkilöjäsenellä sekä yhteisöjäsenen valtuutetulla edustajalla osuuksien määrästä riippumatta vain yksi ääni.

  Kokouksen päätökseksi katsotaan, ellei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annetuu. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja varmennettava.

 8. Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

  2. todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen,

  3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat äänten laskijoina,

  4. esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot,

  5. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,

  6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta,

  7. hyväksytään toimintasuunnitelma sekä päätetään ylijäämän käyttämisestä,

  8. päätetään valittavan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitetaan näiden vaalit,

  9. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä,

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 9. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viidestä viiteentoista (5-15) osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittua henkilöä, sekä kolmesta kymmeneen (3-10) varajäsentä, joiden edustus hallituksen yhden tai useamman varsinaisen jäsenen ollessa estyneinä määräytyy varajäsenten varsinaisessa kokouksessa tapahtuneen valintajärjestyksen mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 10. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet varsinaisten jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista kaikille jäsenille sekä tarpeelliselle määrälle varajäseniä ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

  Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan on yhtynyt.

  Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja yksi jäsen allekirjoituksellaan varmentavat. Pöytäkirjat on pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.

  Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kolmen jäsenen kutsusta.

 11. Hallitus antaa tarvittavat nimenkirjoitusoikeudet.

 12. Osuuskunnan tilikausi on yksi kalenterivuosi.

 13. Jäsenen eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä osuuskunnan hallitukselle. Jos kuitenkin jäseneksi liittymisestä on kulunut vähemmän kuin kolme (3) vuotta on hallituksella mahdollisuus evätä jäsenen eroaminen, mikäli hallitus katsoo eroamisen rasittavan kohtuuttomasti osuuskunnan taloutta.

 14. Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista äänistä.

 15. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Turussa 1.11.1981